Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων (AMDE Lab)

Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων (AMDE Lab) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Φυσικής

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Χρυσάφης, Καθηγητής

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β'4192/27.12.2016 & Β'3574/26.09.2019

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 998188 - Email: hrisafis@physics.auth.gr

 • Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές κι ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Ανάπτυξη και Σύνθεση Υλικών υψηλής τεχνολογίας.
  • Χαρακτηρισμός Υλικών: Μελέτη της Δομής, της Μορφολογίας, Στοιχειακή Ανάλυση, Οπτικές Ιδιότητες, Θερμική Ανάλυση.
  • Κύριες εφαρμογές σε: Λεπτά υμένια, επιστρώσεις, θερμοηλεκτρικά, νανοσύνθετα πολυμερικά, βιουλικά/βιοκεραμικά, αρχαιομετρικά, ορυκτά/πολύτιμοι λίθοι.
 • Α. Σύνθεση και Ανάπτυξη Υλικών

  • Χημική εναπόθεση ατμών χαμηλής πίεσης (LPCVD).
  • Γαλβανιστήριο.
  • Διάταξη ηλεκτροαπόθεσης και ανοδίωσης.

  Β. Μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών

  Β1. Δομικός Χαρακτηρισμός με μεθόδους Ακτίνων-Χ

  • Συνδυασμένο σύστημα Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων – Χ (XPS) και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης ηλεκτρονίων Auger (SAM/AES)
   – Axis Ultra DLD, Kratos Analytical
  • Περιθλασίμετρο Δύο Κύκλων με γεωμετρία Bragg-Brentano Rigaku Ultima Plus
  • Περιθλασίμετρο Δύο κύκλων με γεωμετρία Διερχόμενης Δέσμης Seifert C3000

  Β2. Οπτικός Χαρακτηρισμός

  • Φασματοσκόπιο υπερύθρου FTIR 113v, BRUKER
  • Φασματοσκόπιο υπερύθρου FTIR Spectrum 1000, Perkin-Elmer, εξοπλισμένο με μικροσκόπιο υπερύθρου, i-Series, Perkin-Elmer.
  • Φασματοφωτόμετρο UV – Vis, Lambda18, Perkin-Elmer.

  Β3. Θερμική Ανάλυση

  • Σύστημα Θερμοσταθμικής Διαφορικής Θερμικής Ανάλυσης TG-DTA, SETSYS 16/18, SETARAM
  • Σύστημα Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης DSC 141, SETARAM

  Β4. Μορφολογικός Χαρακτηρισμός και Στοιχειακή Ανάλυση

  • Δύο Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια Σάρωσης εξοπλισμένα με αναλυτικές τεχνικές (SEM/EDX, SEM/WDX).
  • Μελέτη της Δομής των Υλικών με μεθόδους Ακτίνων–Χ: Ταυτοποίηση, αξιολόγηση, στοιχειομετρία, κρυσταλλικότητα, δομική καθαρότητα, ποιοτική/ποσοτική ανάλυση, μέγεθος κρυσταλλιτών.
  • Οπτικός Χαρακτηρισμός Υλικών: Ταυτοποίηση οργανικών και ανόργανων υλικών (χαρακτηριστικές ομάδες, φάσεις), ανάλυση μικροδειγμάτων, μελέτη προϊόντων οξείδωσης/διάβρωσης/γήρανσης, προσδιορισμός οπτικού χάσματος, μελέτη χρώματος.
  • Μορφολογικός Χαρακτηρισμός και Στοιχειακή Ανάλυση Υλικών
  • Θερμική Ανάλυση Υλικών: Θερμικός χαρακτηρισμός, κινητική επεξεργασία, μετασχηματισμοί φάσης, θερμοκρασία τήξης/κρυστάλλωσης, ενεργειακά όρια, θερμική σταθερότητα, έναρξη/ρυθμός οξείδωσης, πολυμερισμός.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Κωνσταντίνος Χρυσάφης

ΔΕΠ

Γεώργιος Βουρλιάς

ΔΕΠ

Ελένη Παυλίδου

ΔΕΠ

Τριανταφυλλιά Ζορμπά

ΕΔΙΠ