Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Διευθυντής: Γεώργιος Ζαλίδης

ΦΕΚ Ίδρυσης: Ιδρυτικό: π.δ. 388/8-11-1990 (ΦΕΚ 153/τ.Α/21-11-1990), 1η μετονομασία: Y.A. B1/6/26-3-1996 (ΦΕΚ 207/τ.Β/29-3-1996), 2η μετονομασία: π.ε. 9533 (ΦΕΚ 2986/τ.Β/30-08-2017)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310991777, 2310991778 - Email: thalex@agro.auth.gr

 • Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και θεραπεύει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων παρατήρησης της γης εφαρμόζοντας μεθόδους επίγειας, εναέριας και δορυφορικής τηλεπισκόπησης με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων. Επιπλέον, το εργαστήριο με εργαλείο τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) εκτελεί τις διαδικασίες χωρικής ανάλυσης και δημιουργεί τις κατάλληλες χωροχρονικές βάσεις δεδομένων, τους αντίστοιχους θεματικούς χάρτες και την αντίστοιχη χωροχρονική προσομοίωση και σύντηξη (fusion) αυτών των επιπέδων πληροφοριών ώστε να μπορούν να παράγονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες προς τους τελικούς χρήστες.

  Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους αξιοποιεί το Εργαστήριο τα συλλεγμένα μέσω της τηλεπισκόπησης δεδομένα είναι οι γεωπονικές εφαρμογές της τηλεπισκόπησης, της φασματοσκοπίας και των ΓΣΠ, συμπεριλαμβάνοντας τον ευρύτερο χώρο της αγροτικής δραστηριότητας και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον:
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση αγροτικών πόρων (χαρτογράφηση καλλιεργειών, ψηφιακή εδαφολογική χαρτογράφηση, αγροτική χρήση νερού, χαρτογράφηση υδατοκαλλιεργειών, διαχρονικές αλλαγές των χρήσεων γης, κ.ά.).
  • Παρακολούθηση των επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον (μοντελοποίηση της διάβρωσης εδαφών, χαρτογράφηση της υποβάθμισης των κατάντη υγροτόπων και της υδατικής βλάστησης, παρακολούθηση της ποιότητας των κατάντη υδατίνων σωμάτων, ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, εκτίμηση κινδύνου διάβρωσης, εκτίμηση κινδύνου ερημοποίησης, κ.ά.).
  • Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας. Εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών ιδιοτήτων εδάφους, νερού και βλάστησης (εκτίμηση δείκτη φυλλικής επιφάνειας, εξατμισοδιαπνοής, υγρασίας εδάφους, βιομάζας, διάγνωση τροφοπενιών, παθογόνων και άλλων παραγόντων καταπόνησης αγροτικών καλλιεργειών, κ.ά.).

 • Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όργανα και λογισμικό για την διεξαγωγή της διδασκαλίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. Ο σημαντικότερος εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι:

  • δίκτυο υπολογιστών εξοπλισμένο με λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και γεωγραφικής ανάλυσης (ERDAS Imagine, eCognition, ENVI digital image software, ArcGIS και Manifold GIS),
  • digital projectors για διδασκαλία και παρουσιάσεις, ρομποτικό εξακόπτερο για λήψη δεδομένων υψηλής ανάλυσης στο ορατό, υπέρυθρο και θερμικό μήκος κύματος,
  • GPS για εργασία πεδίου,
  • κάμερα και φακός fisheye για εκτίμηση του LAI στο πεδίο,
  • φορητός αισθητήρας υγρασίας στο πεδίο (TDR),
  • φορητός μετρητής χλωροφύλλης στο πεδίο,
  • σπεκτροραδιόμετρα στο ορατό, υπέρυθρο και μέσο υπέρυθρο,
  • σκοτεινός κουτί (θάλαμος) για λήψη φασματικών μετρήσεων στο εργαστήριο,
  • υπερφασματική κάμερα σάρωσης στο ορατό και εγγύς υπέρυθρο,
  • σύστημα καταγραφής της συγκομιδής σε πραγματικό χρόνο.

  Εικόνα UAV NIR

  Λήψη φασματικών καμπυλών φύλλου

 • Το Εργαστήριο παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
  • Ψηφιακή επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών.
  • Γεωγραφική ανάλυση χωρικών δεδομένων.
  • Η ψηφιοποίηση χαρτών και άλλων χωρικών δεδομένων.
  • Η ανάπτυξη γεωργικών βάσεων δεδομένων.
  • Η ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων.
  • Η ανάλυση υπερφασματικών εικόνων δορυφόρων και άλλων μέσων.
  • Χαρτογράφηση και διαχρονική παρακολούθηση της κάλυψης γης, των αγροτικών καλλιεργειών και των παρακείμενων φυσικών οικοσυστημάτων.
  • Η παρακολούθηση και χαρτογράφηση των επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.
  • Η χαρτογράφηση των βοσκοτόπων.
  • Η χαρτογράφηση και αξιολόγηση εδαφών με τη χρήση αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων.
  • Η αξιολόγηση των εδαφικών ιδιοτήτων με τη χρήση φασματοσκοπίας (χρήση σπεκτροραδιόμετρου και λήψη φασματικών υπογραφών in situ και σε συνθήκες εργαστηρίου - dark box).
  • Η φυσιογραφική ταξινόμηση.
  • Η εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης.
  • Η εκτίμηση του κινδύνου ερημοποίησης.
  • Εκτίμηση δείκτη φυλλικής επιφάνειας και βιομάζας αγροτικών καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης.
  • Εκτίμηση εξατμισοδιαπνοής, υγρασίας εδάφους και παρακολούθηση της αγροτικής χρήσης νερού με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης.
  • Η εκτίμηση των ζημιών των γεωργικών καλλιεργειών.
  • Η χαρτογράφηση και η πρόβλεψη της παραγωγής.
  • Η χαρτογράφηση των υδατοκαλλιεργειών.
  • Η χαρτογράφηση της υποβάθμισης των παρακείμενων με αγροτικές εκτάσεις υγροτόπων και της υδατικής βλάστησης, και η παρακολούθηση της ποιότητας των
  κατάντη υδατίνων σωμάτων.
  • Η εφαρμογή της φασματοσκοπίας στην διάγνωση τροφοπενιών, παθογόνων και άλλων παραγόντων κα-
  ταπόνησης αγροτικών καλλιεργειών.
  • Αεροφωτογράφιση αγρών με ρομποτικά μέσα χαμηλής πτήσης (UAV), σπεκτροραδιόμετρα, ηλεκτρομαγνητικούς και οπτικούς σαρωτές εδάφους και φυτών.
  • Οι εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.

  Χαρτογράφηση παραγωγής

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Θωμάς Αλεξανδρίδης

ΔΕΠ