Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Γεωπονίας

Τομέας: Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Διευθυντής: Δημήτριος Μ. Παπαμιχαήλ

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 362/17.9.1937, ΦΕΚ 124/1983

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998755 - Email: papamich@agro.auth.gr

 • Γνωστικό αντικείμενο

  Γενική και γεωργική υδραυλική, υδραυλική κλειστών και ανοικτών αγωγών, αρδεύσεις, ποιότητα νερού, στραγγίσεις, υδρολογία επιφανειακού και υπόγειου νερού, υδραυλικά έργα εγγείων βελτιώσεων, υπολογιστική υδραυλική, μαθηματικά ομοιώματα, εφαρμοσμένα στη γεωπονία μαθηματικά και προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχέση φυτού–εδάφους–νερού,  ρύπανση εδάφους και νερού και προστασία περιβάλλοντος.

  Εκπαιδευτικό έργο

  Το διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου καλύπτει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας στις περιοχές γενικής και γεωργικής υδραυλικής, αρδεύσεων, στραγγίσεων, εγγειο-βελτιωτικών έργων, υδραυλικής ποταμών, υδρολογίας επιφανειακών και υπόγειων νερών, ποιότητας νερού, ρύπανσης νερού - εδάφους, διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων και υγροβιότοπων, φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και μαθηματικών μοντέλων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Επίσης καλύπτει και τις ανάγκες των εφαρμοσμένων μαθηματικών και πληροφορικής στη Γεωπονία. Το διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει στη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος" του Τμήματος Γεωπονίας.

  Ερευνητικό έργο

  Η έρευνα που επιτελείται στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, αναφέρεται στα παρακάτω θέματα:

  Αρδεύσεις - στραγγίσεις

  • Μοντέλα προσομοίωσης της εξατμισοδιαπνοής των καλλιεργειών και προγραμματισμός αρδεύσεων.
  • Σχέσεις νερού-φυτού-εδάφους
  • Σχέσεις νερού-απόδοσης καλλιεργειών
  • Σχεδιασμός και λειτουργία των μεθόδων άρδευσης.
  • Σχεδιασμός και λειτουργία συλλογικών αρδευτικών δικτύων
  • Ανάπτυξη λογισμικού για τη σχεδίαση της διάταξης και τη μελέτη (CAD) στραγγιστικού δικτύου
  • Εφαρμογή της πληροφορικής στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου καλλιεργούμενων εδαφών
  • Μέθοδοι εφαρμογής αρδεύσεων και στραγγίσεων
  • Μελέτη και σχεδίαση στραγγιστικών δικτύων
  • Προσδιορισμός φυτικών συντελεστών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες
  • Αξιολόγηση αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων σε σχέση με περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Άρδευση με επεξεργασμένα λύματα
  • Μέθοδοι στράγγισης βαρέων εδαφών
  • Διαχείριση νερού σε καλλιεργούμενους αγρούς με μαθηματικά μοντέλα.
  • Εκτίμηση υδατικών αποτυπωμάτων καλλιεργειών
  • Εκτίμηση υδατικών ισοζυγίων, αναγκών σε νερό των καλλιεργειών, απόδοσης των καλλιεργειών και υδατικών αποτυπωμάτων των καλλιεργειών για διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής

  Υδραυλική υπόγειων νερών

  • Μαθηματικά μοντέλα κίνησης και ρύπανσης υπόγειων νερών με μεθόδους πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων. Τα μοντέλα αυτά αφορούν διάφορους τύπους υδροφορέων, δηλαδή ελεύθερους, κλειστούς υπό πίεση, ημίκλειστους, κεκλιμένους, καρστικούς και παράκτιους.
  • Μοντέλο πεπερασμένων διαφορών για την ορθολογική διαχείριση των υπόγειων νερών της πεδιάδας Κατερίνης (Πιερίας).
  • Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την ορθολογική διαχείριση και προστασία από τη ρύπανση των υπόγειων νερών της λεκάνης του Αξιού.
  • Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων μεταφοράς μάζας στα επιφανειακά υδάτινα συστήματα και στους υπόγειους υδροφορείς.
  • Μελέτη διείσδυσης του θαλασσινού νερού σε παράκτιους υδροφορείς.

  Υδραυλική ανοικτών αγωγών

  • Μαθηματικά Μοντέλα Πεπερασμένων Διαφορών και Πεπερασμένων Στοιχείων για τη μελέτη της ροής σε ποταμούς και αρδευτικές διώρυγες
  • Μαθηματικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για τη μελέτη της ρύπανσης ποταμών (Αξιός, Στρυμόνας).
  • Μαθηματικό μοντέλο πεπερασμένων διαφορών για τη μελέτη της ασταθούς ροής σε ανοικτό αγωγό που καταλήγει σε καταβαθμό ελεύθερης υδατόπτωσης.
  • Διόδευση πλημμυρών και αντιπλημμυρική προστασία (Αξιός, Πηνειός, Στρυμόνας, Μ. Παναγιά Χαλκιδικής, Χείμαρρος Σημάντρων – Πορταριάς Χαλκιδικής, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής).
  • Υδρομετρήσεις (μυλίσκοι, εκχειλιστές, καταβαθμοί ελεύθερης υδατόπτωσης) (πεδιάδα Πιερίας, λεκάνη απορροής Αλμωπίας).
  • Μαθηματική ανάλυση διάβρωσης πυθμένα. Ροή σε εκχειλιστή – ελεύθερο τυρβώδες στη βάση του, περιοχή πρόσκρουσης, απώλειες ενέργειας.

  Yδρολογία

  • Αυτόματοι Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί.
  • Μελέτη υδατικών ισοζυγίων υδρολογικών λεκανών με τη βοήθεια μοντέλων βροχής – απορροής.
  • Διαχείριση επιφανειακών υδατικών πόρων.
  • Σχέσεις έντασης – διάρκεια – συχνότητας βροχοπτώσεων και αντιπλημμυρική προστασία.
  • Υδρολογική διαστασιολόγηση ταμιευτήρων με ντετερμινιστικές και στοχαστικές διαδικασίες. Μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρων.
  • Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδατικών πόρων (ταμιευτήρες, φράγματα πολλαπλής σκοπιμότητας κ.λ.π.).
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) στη διαχείριση επιφανειακών υδατικών πόρων. Ντετερμινιστικά και στοχαστικά υδρολογικά μοντέλα.

  Mηχανική ρευστών

  • Μοντέλο προσομοίωσης ροής πάνω από εμπόδιο. Ροές με αποκόλληση και επαναφορά.

  Περιβαλλοντική υδραυλική

  • Μελέτη της κίνησης νερού και δυναμικής του αζώτου σε καλλιεργούμενα εδάφη με βαμβάκι, τεύτλα και καλαμπόκι.
  • Εκτίμηση της επικινδυνότητας ρύπανσης των υπόγειων νερών με νιτρικά και φυτοφάρμακα.

  Λιμνολογία

  • Kατανομή θερμοκρασίας και ποιοτικών παραμέτρων.
  • Ευτροφισμός. Μεταβολές θρεπτικών στοιχείων στις ευτροφικές περιοχές.
  • Ισοζύγιο νερού και διαχείριση λιμνών.

  Υγρότοποι

  • Προγράμματα διαχείρισης υγροτοπικών συστημάτων (Τέως λίμνη Κάρλα, της Κερκίνης και της Βιστωνίδας).
  • Επιπτώσεις αρδευτικών δικτύων στους φυσικούς υγροτόπους (δέλτα Αξιού).

  Διαχείριση υδατικών πόρων

  • Διαχείριση επιφανειακών υδατικών πόρων-έργα αξιοποίησής τους- μοντέλα ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων νερών.
  • Προγράμματα διαχείρισης υγροτοπικών συστημάτων.
  • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) στη διαχείριση υδατικών πόρων.

  Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων

  • Εφαρμογή και διερεύνηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση.
  • Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Μέθοδοι λεκανών διήθησης και τεχνητών υγροτοπικών συστημάτων.

 • Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός με ωριαία καταγραφή των εξής μετεωρολογικών παραμέτρων: βροχόπτωση, εξάτμιση, θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία εδάφους, σχετική υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και καθαρή ακτινοβολία

  Όργανα μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας (Guelph, υδροπερατόμετρο σταθερού φορτίου)

  Αισθητήρες μέτρησης εδαφικής υγρασίας

  Διηθητόμετρα

  Δίσκοι πίεσης

  Κλίβανος ξήρανσης

  Ανοικτή διώρυγα ρυθμιζόμενου πυθμένα

  Υδραυλική τράπεζα

  Μοντέλα άμμου

  Όργανα μέτρησης της στάθμης ή του πιεζομετρικού φορτίου υδρογεωτρήσεων

  Όργανα μέτρησης της ταχύτητας ροής του νερού σε υδατορεύματα (μυλίσκοι)

 • Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού αρδευτικών συστημάτων

  Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού στραγγιστικών δικτύων

  Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού έργων εγγείων βελτιώσεων

  Εκπόνηση μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Εκτίμηση των αναγκών σε νερό των διαφόρων καλλιεργειών και διαμόρφωση προγραμματισμού των αρδεύσεων με παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας

  Γνωμοδοτήσεις, Πραγματογνωμοσύνες και Επίβλεψη σε Αναπτυξιακά Έργα αρδεύσεων, στραγγίσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων για ενδιαφερόμενους φορείς:

  • Υπηρεσίες διαχείρισης αρδευτικού νερού (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ)
  • Υπουργεία
  • Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες (Νομαρχίες), Δήμοι
  • Οργανισμοί
  • ΔΕΗ
  • Ιδιώτες, κλπ

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Δημήτριος Παπαμιχαήλ

ΔΕΠ

Βασίλειος Αντωνόπουλος

ΔΕΠ

Πανταζής Γεωργίου

ΔΕΠ

Δημήτριος Καρπούζος

ΔΕΠ

Χαράλαμπος Γεωργούσης

ΕΔΙΠ

Σοφία Καβαλιεράτου

ΕΔΙΠ

Δημήτριος Καλαμπίδης

ΕΔΙΠ