ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Τομέας: ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διευθυντής: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 112/16-07-1963, τεύχος Α'

  • Φασματοσκοπικές αναλυτικές τεχνικές
  • Διαχωριστικές αναλυτικές τεχνικές - Χρωματογραφία - Ηλεκτροφόρηση
  • Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές
  • Βιοανάλυση - Φαρμακευτική ανάλυση
  • Ηλεκτροανάλυση - Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες και Βιοαισθητήρες
  • Αυτοματοποιημένες αναλυτικές τεχνικές − Οργανολογία
  • Κινητικές αναλυτικές τεχνικές
  • Χημειομετρία − Μετρολογία στη Χημεία
  • Έλεγχος Ποιότητας - Συστήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας
  • Αρχαιομετρία - Μη καταστρεπτικές αναλυτικές τεχνικές
  • Τιτλομετρικές και σταθμικές μέθοδοι ποσοτικής χημικής ανάλυσης 
  • Τεχνικές προκατεργασίας δειγμάτων
  • Φασματόμετρο Ατομικής Απορρόφησης (με φλόγα και ηλεκτροθερμική ατομοποίηση) PERKIN ELMER 5100C.
  • Φασματόμετρο Ατομικής Εκπομπής με πηγή διέγερσης επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES) PERKIN ELMER OPTIMA 3100 XL.
  • Αυτόματος αναλυτής συνεχούς ροής για τον προσδιορισμό υδριδίων FIAS-400.
  • Αυτόματος αναλυτής συνεχούς ροής (ΑNALYSER 5010 AC FIASTAR)–CONTROLLER 5032 με φασματοφωτομετρικό ανιχνευτή FIA TECATOR.
  • Αυτόματος αναλυτής συνεχούς ροής FIA ALPKEM FS3000 για προσδιορισμό ιόντος κυανίου.
  • Αυτόματος αναλυτής ροής SIA 3000.
  • Ιοντικός χρωματογράφος SHIMADZU με αντλία LC-20AD SP και αγωγιγομετρικό ανιχνευτή CPD-10AVP.
  • Σύστημα σύζευξης διαχωριστικών τεχνικών με συστήματα συνεχούς ροής αντλίας SHIMADZU LC-9A, αντλίας GILSON, φασματοφωτομετρικού ανιχνευτή UV-VIS SHIMADZU SPD-10AV H, φθορισμομετρικού φωτοανιχνευτή SHIMADZU RF-551, αυτόματου δειγματολήπτη THERMO SEPARATION A53000.
  • Σύστημα HPLC βαθμωτής έκλουσης SPECTRA PHYSICS SP8800 με φθορισμομετρικό ανιχνευτή FASMA 502.
  • Σύστημα HPLC ισοκρατικής έκλουσης αντλίας SSI 222D με αγωγιγομετρικό ανιχνευτή ALLTECH 315.
  • Σύστημα HPLC ισοκρατικής έκλουσης αντλίας SHIMADZU LC-10AD με ανίχνευση UV-VIS SSI.
  • Σύστημα HPLC SHIMADZU βαθμωτής έκλουσης αντλίας LC-9A ανιχνευτή PHOTODIODE ARAY UV-VIS SPD-M6A με αυτόματο δειγματολήπτη SΙL 9A-SHIMADZU.
  • Σύστημα HPLC SHIMADZU βαθμωτής έκλουσης αντλίας LC-10AD VP με ανιχνευτή PHOTODIODE ARAY UV-VIS SPD-10A VP.
  • Ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς BECKMAN 5500.
  • Ποτενσιοστάτης Μ-AUTOLAB.
  • Ποτενσιοστάτης PALM SENS.
  • Φασματοφωτόμετρο UV-VIS JASCO V-530.
 • Ανάπτυξη και επικύρωση των παρακάτω αναλυτικών μεθόδων για διερεύνηση σύστασης, για έλεγχο ποιότητας, έλεγχο συμμόρφωσης με προδιαγραφές κλπ.

  Εφαρμογή σε αναλύσεις εμπορικών προϊόντων και υλικών, τροφίμων, ποτών, σκευασμάτων, φαρμάκων και καλλυντικών, παραφαρμακευτικών, βιολογικών υλικών και ιστών, περιβαλλοντικών δειγμάτων (νερά, έδαφος, απόβλητα) κλπ.

  Προσδιορισμοί βαρέων και τοξικών μετάλλων, απαραίτητων ιχνοστοιχείων, οργανικών αναλυτών, φαρμάκων, καταλοίπων φαρμάκων, μεταβολιτών, βιοδεικτών, κλπ.

  1. Αυτόματες τεχνικές συνεχούς ροής (FI, SI).
  2. Διαχωριστικές τεχνικές (CE, HPLC, HPΙC, SPE, SPME).
  3. Ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές (ASV, ISE)
  4. Φασματοσκοπικές τεχνικές (FAAS, ETAAS, ICP-AES, AES) 
  5. Συνδυασμένες τεχνικές (SI/FI-HPLC, SI/FI-CE, LC-MS, GC-MS)
  6. Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες και βιοαισθητήρες.
  7. Αυτοματοποιημένες τεχνικές κατεργασίας δείγματος (On line SPE, LLE)
  8. Πολυστοιχειακές τεχνικές ανάλυσης (multielemental analytical techniques).