Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Φυσικής

Τομέας: Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Διευθυντής: Χαρίτων Πολάτογλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Β’ 4142/22.12.2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998132 - Email: edifet@auth.gr

 • «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
  Διδακτικής της φυσικής, και
  Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

  Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επιστημονικά
  αντικείμενα:
  • Τη μελέτη και αποτύπωση της πραγματικότητας της τάξης και τη μοντελοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων στις φυσικές Επιστήμες.

  • Την ανάπτυξη διδακτικών ακολουθιών με εφαρμογή της πειραματικής διαδικασίας για τη διδασκαλία της Φυσικής και συγγενών χώρων όπως η Επιστήμη των Υλικών, με εφαρμογή της πειραματικής διαδικασίας.

  • Την μελέτη και ανάπτυξη σύγχρονων μορφών εκπαιδευτικής τεχνολογίας, όπως τα εικονικά εργαστήρια, οι προσομοιώσεις, τα πειράματα συγχρονικής καταγραφής και τα πειράματα από απόσταση.

  • Την εκπαίδευση από απόσταση και την ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου για τη διδακτική της φυσικής.

  Αντικείμενο του «Εργαστηρίου Διδακτικής της φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με διεθνείς τρέχουσες εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της φυσικής και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, η ερευνητική μας συνεισφορά σε αυτές και η αξιοποίηση τους προς όφελος των φοιτητών του τμήματος (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

  Το «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» έχει ως αποστολή:

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

  2. Την κάλυψη και τον συντονισμό των μαθημάτων για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος φυσικής.

  3. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) μελλοντικών εκπαιδευτικών στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το νόμο.

  4. Το συντονισμό της έρευνας των μελών του, στους τομείς της διδακτικής της φυσικής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

  5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

  6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

  Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως

  • η σχεδίαση και την ανάπτυξη διδακτικών ακολουθιών καθώς και η υλοποίηση τους σε συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές μονάδες και

  • η παραγωγή, ένταξη σε διδακτικά σενάρια και αξιολόγηση οπτικοακουστικού και πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και

  η σύνδεση με φορείς της εκπαίδευσης, με επιστημονικούς φορείς και με φορείς της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

 • Το«Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» εγκαθίσταται και λειτουργεί στο υπόγειο της Σχολής Θετικών Επιστημών (αίθουσα Α και παρακείμενες αίθουσες). Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

  • πλήρες σύστημα μαγνητοσκόπησης, που αποτελείται από 4 ψηφιακές κάμερες, κονσόλα μίξης ψηφιακού video, μαγνητοσκόπιο ψηφιακής εγγραφής, monitor και τρίποδες στήριξης των καμερών, εξοπλισμένους με κεφαλές περιστροφής της κάμερας ελεγχόμενες από απόσταση (remote control),
  • φορητό σύστημα μαγνητοσκόπησης που αποτελείται από ψηφιακή κάμερα ημι-επαγγελματικών προδιαγραφών, ψηφιακό μαγνητοσκόπιο, και τρίποδα σταθερής κεφαλής,
  • σύστημα ηχητικής καταγραφής που αποτελείται από μικροφωνική  εγκατάσταση και κονσόλα μίξης ήχου
  • ψηφιακή τηλεόραση 47’ και συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακού video,

  • video/data projector, overhead projector και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την επεξεργασία και την απεικόνιση δεδομένων,

  • 4 σταθμούς εργασίας για την πραγματοποίηση πειραμάτων συγχρονικής καταγραφής. Κάθε σταθμός περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή, κονσόλα σύνδεσης αισθητήρων και αισθητήρες θερμοκρασίας, δύναμης, πίεσης, καταγραφής της θέσης, κ.λπ.,

  • πλήρη εξοπλισμό για την πραγματοποίηση πειραμάτων στις θεματικές ενότητες της κινηματικής, θερμότητας, ηλεκτρισμού, οπτικής, συμπεριλαμβανόμενων αεροδιαδρόμου και αεροτράπεζας,

  • πλήρη σειρά εκπαιδευτικών ταινιών και πλήρη αρχειοθήκη μαγνητοσκοπημένων μικρό-διδασκαλιών,

  • Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού φυσικής (με ιστορικό αρχείο εγχειριδίων, με περιοδικά, με οπτικοακουστικό υλικό, διαφάνειες, βίντεο κ.λπ., με ξενόγλωσσα εγχειρίδια κ.λπ.) και

  • Πλήρως διαμορφωμένη λειτουργική αίθουσα διδασκαλίας χωρητικότητας 30 φοιτητών, με παρακείμενα πλήρως διαμορφωμένο studio μαγνητοσκόπησης και χώρο προετοιμασίας των πειραματικών διατάξεων.
  Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς
  και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.
  Στο εργαστήριο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

 • Το «Εργαστήριο Διδακτικής της φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΔιΦΕΤ)» έχει ως αποστολή:

  1. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις στο Π.δ.159/1984 (ΦΕΚ53/τ.Α’/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

  2. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε δικαστήρια κτλ) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών  αντικειμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  3. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση  δεδομένων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Χαρίτων Πολάτογλου

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Χρυσάφης

ΔΕΠ

Ιωάννης Χατζηκρανιώτης

ΔΕΠ

Αναστάσιος Μολοχίδης

ΔΕΠ