Εργαστήριο Μορφολογικής και Μοριακής Διαγνωστικής Κλινικής Κυτταρολογίας

Εργαστήριο Μορφολογικής και Μοριακής Διαγνωστικής Κλινικής Κυτταρολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Χειρουργικός

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Δίνας - Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Μ. Νασιουτζίκη Ακαδημαϊκή Υπότροφος Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

ΦΕΚ Ίδρυσης: 165/30-06-1976

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +302310992869 / +302310992915 / +302310892137 - Email: molcytologylab@gmail.com

 • Το Εργαστήριο έχει λάβει Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 από τον αρμόδιο Εθνικό Κρατικό Φορέα ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) το 2013 (Αρ. Διαπ. 903-3). Το Εργαστήριο συμμετέχει σε συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Διασφάλισης της Ποιότητας (Laboratory Quality Assurance) από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα του εξωτερικού (Labquality) από το 2010 έως σήμερα σε δείγματα Μορφολογικής Κλινικής Κυτταρολογίας και από το 2012 έως σήμερα σε δείγματα Μοριακής Ανίχνευσης του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) από τους επίσημα αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού UK NEQAS και WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

  Κύρια διαγνωστικά & εκπαιδευτικά αντικείμενα: Διερεύνηση και αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων των αναφερόμενων παρακάτω ανατομικών περιοχών σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλινικούς ιατρούς:

  • Μορφολογική εξέταση κυτταρολογικών δειγμάτων του κατωτέρου γεννητικού συστήματος (τραχήλου, κόλπου, αιδοίου, ενδομητρίου ), πρωκτοπερινεϊκής περιοχής και μαστού για διάγνωση φλεγμονωδών, προκαρκινικών ή καρκινικών αλλοιώσεων.
  • Μοριακή διερεύνηση δειγμάτων του κατώτερου γεννητικού συστήματος (τραχήλου, κόλπου, αιδοίου), της πρωκτοπερινεϊκής περιοχής, της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας κ.ά. για την ανίχνευση του ιού HPV σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες γυναικών σε συνδυασμό με την κυτταρική μορφολογία, την κλινική- κολποσκοπική και ιστολογική εικόνα καθώς και τα δημογραφικά δεδομένα. Ανίχνευση των ανθρωπίνων ερπητοϊών (HHV 1-8) σε τραχηλικά δείγματα και αναπνευστικών ιών σε άλλα κλινικά δείγματα.
  • Ανοσοκυτταροχημική διερεύνηση δειγμάτων κατωτέρου γεννητικού συστήματος (τραχήλου, κόλπου, αιδοίου, ενδομητρίου), πρωκτοπερινεϊκής περιοχής και μαστού.

  Κύρια ερευνητικά αντικείμενα:

  • Διερεύνηση της HPV λοίμωξης σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες γυναικών:
   α. με χαμηλόβαθμες ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας
   β. με υψηλόβαθμες ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας
   γ. με φυσιολογικά κυτταρολογικά ευρήματα τραχήλου μήτρας
  • Μετεγχειρητική παρακολούθηση γυναικών που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία προκαρκινικών ή καρκινικών αλλοιώσεων τραχήλου μήτρας – Ο ρόλος των βιοδεικτών  (π.χ. mRNA test APTIMA).
  • Σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση των HPV συσχετιζόμενων ασθενειών: Μελέτη παρατήρησης, καταγραφής και αξιολόγησης δημογραφικών, κλινικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών παραμέτρων στην εξέλιξη των σχετιζόμενων με HPV ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας.
  • Παρακολούθηση της HPV λοίμωξης με μοριακές τεχνικές μετά από χρήση ή μη προφυλακτικού.
  • Μελέτη του επιπολασμού της HPV λοίμωξης με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV.
  • Η επίπτωση των ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχήλου μήτρας σε εμβολιασθείσεις έναντι του HPV γυναίκες.
  • Μοριακή διερεύνηση του ιού HPV στο κατώτερο γεννητικό σύστημα του θήλεος σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες και σε βλεννογόνους άλλων οργάνων σε γυναίκες με παθολογία τραχήλου. (π.χ. στοματική κοιλότητα, πρωκτός).
  • Συσχέτιση επιπέδων στρες και άγχους με την έκβαση χαμηλόβαθμων ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας.
  • Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής εφαρμογής γέλης γλυκυριζινικού οξέος στον κόλπο γυναικών με HPV λοίμωξη/χαμηλόβαθμη αλλοίωση, για την υποχώρηση αυτής.
  • Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής (React, Viusid) σε γυναίκες με HPV λοίμωξη/χαμηλόβαθμη αλλοίωση, για την υποχώρηση αυτής.
  • Ο ρόλος του lifestyle και των ΗPV-σχετιζομένων βιοδεικτών για την εξατομικευμένη διαχείριση γυναικών με παθολογία τραχήλου.
  • Μοριακή διερεύνηση των ανθρωπίνων ερπητοϊών σε συσχέτιση με HPV λοίμωξη και ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου.
  • Συσχέτιση πολλαπλών κύστεων του Naboth ως προγνωστικού παράγοντα δυσπλασίας, προκαρκινικών καταστάσεων και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του ενδομητρίου
  • Προσδιορισμός δεικτών μεθυλίωσης σε κυτταρολογικό υλικό τραχήλου μήτρας.
  • Γονιδιακή μεθυλίωση και απενεργοποίηση των γονιδίων διαφοροποίησης και απόπτωσης RASSF1A και RAR-β2 στην καρκινογένεση του μαστού, έλεγχος σε κλινικά δείγματα FNAC στον ελληνικό πληθυσμό.
  • Μελέτη της καρκινογένεσης μαστού μέσω μοριακής διερεύνησης της μεθυλίωσης ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε κλινικά δείγματα FNAC στον ελληνικό πληθυσμό.
  • Μορφολογική και ανοσοκυτταροχημική ανάλυση κυτταρολογικού υλικού μετά από παρακέντηση μορφώματος μαστού διά λεπτής βελόνης (FNAC), αναρρόφησης υγρού από τις θηλές του μαστού κ.α. σε γυναίκες με παθήσεις μαστού.
  • Μελέτη της καρκινογένεσης του μαστού μέσω μοριακής διερεύνησης της λοίμωξης από τον ιό HPV σε κυτταρολογικό υλικό.
  • Φυγόκεντροι
  • Θερμικοί Κυκλοποιητές PCR (συμβατικός και πραγματικού χρόνου) με συνοδό Η/Υ και λογισμικό
  • Αναλυτής τεχνολογίας ΤΜΑ με συνοδό Η/Υ και λογισμικό
  • Αναλυτής τεχνολογίας NASBA με συνοδό Η/Υ και λογισμικό
  • Αυτοματοποιημένο σύστημα επίστρωσης λεπτής στιβάδος κυτταρικού εναιωρήματος (Επεξεργαστής Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης Thin Prep TP2000)
  • Θερμοαναδευτήρες
  • Υδατόλουτρο
  • Αυτόματος επίπεδος αναδευτήρας
  • Αυτόματος αναδευτήρας Vortex
  • Αναδευτήρας κωνικών φιαλιδίων
  • DNA / RNA UV Cleaner θάλαμος αποστείρωσης DNA/RNA με υπεριώδη ακτινοβολία νηματικής ροής
  • Επωαστήρες περιστροφικοί
  • Φασματοφωτόμετρο τεχνολογίας nanodrop
  • Φούρνος μικροκυμάτων
  • Δύο (2) συστήματα ανίχνευσης και αυτόματης ανάλυσης/τυποποίησης στελεχών του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) με υβριδισμό περιοχής DNA του ιού σε μικροσυστοιχίες
  • Σύστημα ανίχνευσης της παρουσίας των υψηλού κινδύνου ογκογόνων στελεχών του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) με υβριδισμό περιοχής DNA του ιού: Αυτόματο Φωτόμετρο Χημειοφωταύγειας, Περιστροφικός Ανακινητήρας, Συσκευή θέρμανσης μικροπλακιδίων, Αυτοματοποιημένη συσκευή έκπλυσης μικροπλακιδίων.
  • Συσκευή ηλεκτροφόρησης σε γέλη
  • Σύστημα ψηφιακής Βιο-Απεικόνισης γέλης αγαρόζης
  • Αντλία κενού
  • Εργαστηριακό μικροσκόπιο υψηλής τεχνολογίας και διαγνωστικής ακρίβειας με τριοφθάλμια εργονομική κεφαλή και πενταθέσιο φορέα αντικειμενικών plan φακών και σύστημα ψηφιακής συμπαρατήρησης (φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση)
  • Μικροσκόπιο συμβατικής παρατήρησης
  • Επιφάνεια πολλαπλών θέσεων διεξαγωγής ανοσοκυτταροχημείας
  • Κλίβανος
  • Zυγός ακριβείας
  • Εξοπλισμός χρώσης κυτταρολογικών αντικειμενοφόρων πλακών με χρήση απορροφητήρα κλωβού.
  • Πιπέτες (πολυκάναλες, μονοκάναλες και επαναληπτικές)
  • Ψυγειοκαταψύκτες
  • Κυτταρολογική εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισμάτων με τη συμβατική μέθοδο και τη μέθοδο Υγρής Φάσης (Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 – Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα αποστολής αποτελεσμάτων: 1-2 εργάσιμες ημέρες)
  • Κυτταρολογική εξέταση υγρής φάσης υλικού αναρρόφησης με λεπτή βελόνη (FNAC) μορφώματος μαστού, με ή χωρίς απεικονιστική καθοδήγηση, υγρού αναρρόφησης από την θηλή του μαστού μετά από μηχανική πρόκληση και εκκρίματος θηλής (Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 – Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα αποστολής αποτελεσμάτων: 1-2 εργάσιμες ημέρες)
  • Κυτταρολογικός έλεγχος αλλοιώσεων ενδομητρίου (Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 – Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα αποστολής αποτελεσμάτων: 2 εργάσιμες ημέρες)
  • Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) με την μέθοδο HPV DNA DIRECT FLOW CHIP : HPV DNA Test με χρήση τεχνολογίας μικροσυστοιχιών DNA σε κυτταρολογικά και ιστολογικά δείγματα τραχήλου μήτρας (Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 – Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα αποστολής αποτελεσμάτων: 3-5 εργάσιμες ημέρες)
  • Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) με την μέθοδο HPV Genotypes 14 Real-TM Quant : HPV DNA Test με χρήση τεχνολογίας Real-time PCR σε κυτταρολογικά και ιστολογικά δείγματα τραχήλου μήτρας
  • Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) με την μέθοδο CLART HUMAN PAPILLOMAVIRUS 3 : HPV DNA Test με χρήση τεχνολογίας μικροσυστοιχιών DNA σε κυτταρολογικά και ιστολογικά δείγματα τραχήλου μήτρας
  • Ανίχνευση των υψηλού κινδύνου τύπων του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) με την μέθοδο Hybrid Capture 2 (HC-2) με την χρήση της τεχνικής υβριδισμού νουκλεϊκών οξέων σε κυτταρολογικά και ιστολογικά δείγματα τραχήλου μήτρας ή άλλων ανατομικών περιοχών
  • HPV DNA Test σε δείγματα άλλων ανατομικών περιοχών πλην του τραχήλου της μήτρας (π.χ. πρωκτός, στοματική κοιλότητα)
  • Ανίχνευση της ενεργότητας της λοίμωξης από υψηλού κινδύνου ογκογόνα στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) σε κυτταρολογικά δείγματα τραχήλου μήτρας και άλλων ανατομικών περιοχών: HPV mRNA test α) μέσω της τεχνικής NASBA ( Nucleic Acid Sequence-Based-Amplification) β) μέσω της τεχνικής ΤΜΑ (Transcription-Mediated Amplification / μέθοδος Aptima HPV Assay)
  • Ανοσοκυτταροχημική εξέταση (έκφραση) των πρωτεϊνών P16 / Ki67 σε κυτταρολογικά δείγματα τραχήλου μήτρας
  • Μοριακή διερεύνηση και τυποποίηση στελεχών των ανθρωπίνων ερπητοϊών (HHV 1-8) σε δείγματα τραχήλου μήτρας
  • Μοριακή διερεύνηση και τυποποίηση στελεχών των ανθρωπίνων αναπνευστικών ιών σε δείγματα βρογχικού εκπλύματος ή ρινοφάρυγγα ή ΕΝΥ
  • Μοριακή διερεύνηση και τυποποίηση των πιο συχνών σεξουαλικώς μεταδιδόμενων παθογόνων μικροοργανισμών (πχ χλαμύδια, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, γονόρροια κ.ά.) σε δείγματα τραχήλου μήτρας

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αριστοτέλης Λουφόπουλος

ΔΕΠ

Μαρία Νασιουτζίκη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ελευθέριος Βαβουλίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ευδοξία Χασιώτη

Επιστημονικός Συνεργάτης