Eργαστήριο Bασικών Οδοντιατρικών Επιστημών

Eργαστήριο Bασικών Οδοντιατρικών Επιστημών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Οδοντιατρικής

Τομέας: Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών

Διευθυντής: Καθηγήτρια Ελισάβετ Κουλαουζίδου

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 1713/7-12-2005 τ.Β΄

 • Το Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει από το 2017 Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ISO 9001: 2015 όπως προβλέπει ο Νόμος 3374/2005 για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

  Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

  Μάθημα: Βιοϋλικά Ι κωδικός Μαθήματος: 100410C Διδάσκεται στους φοιτητές του Δ' εξαμήνου
  Mάθημα Επιλογής: Βιοϋλικά ΙΙ Κωδικός Μαθήματος: Διδάσκεται στους φοιτητές του ΣΤ' εξαμήνου
  Αναλυτική περιγραφή των διδασκομένων μαθημάτων βρίσκεται στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

  Στο Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας από το Ακαδ. έτος 2018-2019 λειτουργεί νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3423 - Τ.Β. 17/8/2018 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114). Η κατεύθυνση του ΠΜΣ είναι: "Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες".

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή γνώσεων και η εκπαίδευση επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο των Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο πεδίο συγκερασμού των βασικών επιστημών (όπως Χημεία, Βιολογία κλπ) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα με την Οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Η έρευνα στα αντικείμενα του προγράμματος στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο "Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες".

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί είναι: Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Χημικών, Φυσικών, Βιολόγων κλπ), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών της Επιστήμης των υλικών κλπ) και άλλων σχετικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο ν. 4485/2017 (άρθρο 34 παρ. 8).

  Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  Πρόγραμμα Μαθημάτων

  Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, μπορεί να είναι και η αγγλική.

  Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90.

  Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 διδακτικές μονάδες ΕCTS) και εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-

  πλωματικής εργασίας (30 διδακτικές μονάδες ECTS), η οποία πραγματοποιείται σε ερευνητικό θέμα που επιλέγεται

  από τον υποψήφιο και εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ.

  Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα.

  Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που θα εξυπηρετούν και εργαζόμενους (απογεύματα & Σαββατοκύριακα), με τη μορφή θεωρητικών διαλέξεων, μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

  Μαθήματα

  Βιολογία οδοντικών ιστών, Οδοντιατρικά υλικά, Επιλογή υλικών για κλινικές εφαρμογές, Χημεία πολυμερών, Πληροφορική της υγείας, Πειραματικές μέθοδοι στην επιστήμη των υλικών, Βιοενεργά σχήματα επανορθωτικής και αναγεννητικής οδοντιατρικής, Εισαγωγή στην ψηφιακή οδοντιατρική, Νανοτεχνολογία και οδοντιατρική, Ηθική και συστήματα συμμόρφωσης

  Τέλη φοίτησης

  Τα τέλη φοίτησης είναι 4.500 ευρώ για τα 3 εξάμηνα σπουδών (1.500 ευρώ για κάθε εξάμηνο). Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται φοιτητές/τριες που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 35 του νόμου 4485/2017.

 • Το ερευνητικό εργαστήριο αποτελείται από επιμέρους μονάδες όπως:

  Aναλυτικό εργαστήριο ελέγχου φυσικών, χημικών, οπτικών και μηχανικών ιδιοτήτων,

  Μονάδα Κυτταροκαλλιεργειών για βιολογικούς και τοξικολογικούς ελέγχους.

  Η υπάρχουσα υποδομή προσφέρει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και μάλιστα σε διάφορους τομείς της έρευνας και γνωστικών αντικειμένων.
  Ειδικότερα, στον τομέα των υλικών υπάρχει η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου, χαρακτηρισμού, ανάλυσης και ελέγχου βιολογικών ιδιοτήτων.
  Ο κύριος ερευνητικός εξοπλισμός αποτελείται από τα παρακάτω όργανα:

  • Φασματοφωτόμετρο ατομικής εκπομπής με επαγωγικό πλάσμα ταχύτατης Σάρωσης (ICP)
  • Οπτικό μικροσκόπιο
  • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας – φασματογραφίας μάζας (GC-MS)
  • Φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους (UV-Visible)
  • Εφελκυστική μηχανή
  • Aπαγωγός
  • Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής
  • Ανάστροφο μικροσκόπιο
  • Φωτόμετρο τύπου ΕLISA
  • Επωαστικούς κλιβάνους
 • Το Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει από το 2017 Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ISO 9001: 2015 όπως προβλέπει ο Νόμος 3374/2005 για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

  Παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες και φορείς