ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τομέας: ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διευθυντής: Καθηγητής Στάθης Δημήτριος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 39/11.2.77 τεύχος Α

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310992715 - Email: dstatis@for.auth.gr

  • διευθετήσεις χειμάρρων και χειμαρροποτάμων
  • διευθετήσεις γεωλισθήσεων και γεωκατακρημνίσεων, στραγγίσεις ορεινών εδαφών
  • χειρισμός ή αποτροπή φερτών υλικών, προσχώσεων σε λίμνες και πεδινές περιοχές
  • φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερεώσεις εδαφών
  • συστήματα και έργα διευθετήσεων ρευμάτων (φράγματα, πρόβολοι, παράλληλοι τοίχοι, δεξαμενές απόθεσης, στράγγιση και σταθεροποίηση πρανών, κλπ)
  • υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής
  • προστασία κατά διάβρωσης
  • αποτροπή πλημμυρών και έλεγχος (συγκράτηση) πλημμυρικών νερών
  • υδρομαστεύσεις και αξιοποίηση υδάτινων πόρων των λεκανών απορροής
  • καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας από πλημμύρες, γεωλισθήσεις, χιονολισθήσεις, προσχώσεις
  • ομβροσυλλεκτήρες και δεξαμενές νερού
  • δεξαμενές απόθεσης υλικών και νερού
  • έργα μεταφοράς νερού και παραγωγής ενέργειας (μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υδρομαστεύσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, κλπ.)
  • έργα βαθμίδωσης κοιτών και στερέωσης ασταθών εδαφών στις λεκάνες
  • προσαρμογή των έργων διευθέτησης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και την αναψυχή, ιχθυοκομία, αντιπυρική προστασία, ύδρευση, κλπ.
  • διευθετήσεις ρευμάτων και περιφερειακή ανάπτυξη
  • έλεγχος ποιότητας χιονιού και χιονοκαλύμματος
  • αποτροπή χιονολισθήσεων
  • χιονοδρομικές πίστες και λοιπές εγκαταστάσεις
  • διαστασιολόγηση και έλεγχος της ευστάθειας των κατασκευών
  • κατασκευαστικές μελέτες των έργων.
 • Το Εργαστήριο στεγάζεται σε σύγχρονο χώρο με εμβαδόν 500 τ.μ. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον Φοίνικα και ο βασικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:

  - Δύο (2) αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (έναν στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου και έναν στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη)

  - Ένα (1) αυτόματο Υδρομετρικό σταθμό στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου

  - Λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

  - Πυξίδες/κλισίμετρα τύπου Meridean

  - Σταθερούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

  - Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

  - Συσκευές GPS

  - Φωτοτυπικά μηχανήματα

  - Συσκευές GPS

 • Το Εργαστήριο Διευθέτησεις Ορεινών Υδάτων εκπονεί μελέτες, αναπτυξιακά έργα, ερευνητικά έργα, γνωματοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες, επίβλεψη για ενδιαφερόμενους φορείς όπως:

  • Υπουργεία
  • Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους
  • Οργανισμούς Ύδρευσης-Αποχέτευσης
  • ΔΕΗ
  • Βιομηχανίες και λοιπές επιχειρήσεις
  • Ιδιώτες κλπ.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Δημήτριος Στάθης

ΔΕΠ

Μάριος Σαπουντζής

ΔΕΠ

Δημήτριος Μυρωνίδης

ΔΕΠ