Εργαστήριο Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας και της Δια Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.Ε.Δι.Βι.Μ)

Εργαστήριο Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας και της Δια Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.Ε.Δι.Βι.Μ) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Παιδαγωγική - Τμήμα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τομέας: Παιδαγωγικής

Διευθυντής: Κυρίδης Αργύρης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2467Β/10-8-2019

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310995049 - Email: eekedivim@nured.auth.gr

  • Το «Εργαστήριο Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας και της Δια Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.Ε.Δι.Βι.Μ)» έχει ως σκοπό: α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. δ. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. ε. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984) ): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». στ. Τον σχεδιασμό, παραγωγή, και διάθεση επιστημονικού και εκπαιδευτικού υλικού. ζ. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Αργύρης Κυρίδης

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Βουγιούκας

ΔΕΠ

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος

ΔΕΠ

Κωνσταντίνα Δογάνη

ΔΕΠ

Δημήτρης Ζάχος

ΔΕΠ

Δόμνα Κακανά

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Τσιούμης

ΔΕΠ

Χρήστος Κυρίμης

ΕΔΙΠ

Αντώνιος Λενακάκης

ΔΕΠ

Γεώργιος Μπάρμπας

ΔΕΠ

Μαρία Μπιρμπίλη

ΔΕΠ

Εύα Παυλίδου

ΔΕΠ

Αθανασία Στμάκου - Συρμακέζη

ΕΔΙΠ

Χρήστος Τουρτούρας

ΔΕΠ

Μένη Τσιτουρίδου

ΔΕΠ

Ρούλα Τσοκαλίδου

ΔΕΠ