Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Φιλολογίας

Διευθυντής: Μιχάλης Χρυσανθόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ B 1233 - 06.09.2006

  • Το Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών (ΕρΦιΝΤε) καλύπτει ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση της πληροφορικής στα γνωστικά πεδία της Κλασικής Φιλολογίας, των Μεσαιωνικών και Νεότερων Ελληνικών Σπουδών, της Γλωσσολογίας και της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

    Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
    1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
    2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
    3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.