ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θεολογική - Τμήμα: Θεολογική

Τομέας: Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης: - «ΧΡΙΛΑΤΠΟ»

Διευθυντής: Παναγιώτης Σκαλτσής

ΦΕΚ Ίδρυσης: 4806/29-10-2018, ΤΕΥΧΟΣ Β'

 • α) Εισαγωγή στην Ιστορία και τη Θεολογία της χριστιανικής Λατρείας.

  β) Λειτουργικοί τύποι Ανατολής και Δύσης (πηγές, ιστορική εξέλιξη, θεολογία, τελετουργική δομή, ονευματικότητα, πολιτισμικές εκφάνσεις).

  γ) Λειτουργική - Ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας (βυζαντινή και μεταβυζαντινή) με αναφορές στον Πολιτισμό και στην Εκπαίδευση (Λειτουργική Αγωγή) του πληρώματος της Εκκλησίας.

  δ) Η παράδοση του Χριστιανικού Εορτολογίου και Ευχολογίου (ιστορική, θεολογική και ποιμαντική προσέγγιση).

  ε) Έρευνα, μελέτη, και έκδοση των πηγών της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας (Ελληνικών, Λατινικών, Σλαβικών)

  στ) Λειτουργική Υμνογραφία

  ζ) Βυζαντινή μουσική επιστήμη και ψαλτική τέχνη

  η) Σύγχρονα λειτουργικά ζητήματα (συμμετοχή του λαού στη θεία Λατρεία, λαϊκός πολιτισμός –έθιμα και λατρεία, λειτουργική τάξη και κανονική παράδοση, οικολογία και θεία Λατρεία, η θέση των γυναικών στη θεία Λατρεία, ιεραποστολή, επανευαγγελισμός του σύγχρονου κόσμου και θεία Λατρεία, λειτουργική αναγέννηση κ.ά).

 • Το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού» (Christian Worship and Culture) και ακρωνύμιο «ΧΡΙΛΑΤΠΟ» (CHRWORCUL) έχει ως αποστολή:

  1. 1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Θεολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του ΑΠΘ, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
  2. 2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το νόμο.
  3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου .
  4. 4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
  5. 5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Τεύχος Α αριθμ. 53).
  6. 6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  7. 7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων:

  - δημιουργία προϋποθέσεων για την με ηλεκτρονικό τρόπο διάδοση των επί μέρους πτυχών της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας

  -  δημιουργία προγραμμάτων εντοπισμού, καταγραφής και εύρεσης εκδεδομένων και ανεκδότων λειτουργικών ύμνων

  - δημιουργία αρχείου λειτουργικών κειμένων

  -δημιουργία αρχείου των Ακολουθιών, όπως αυτές τελούνται στον Ι. Ναό της Θεολογικής Σχολής στο πλαίσιο του Προγράμματος – Φροντιστηρίου Λειτουργικής, για επιστημονικούς αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  1. 8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
  2. 9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών, καθώς και ειδικών μελετών και ερευνών για θέματα που ανταποκρίνονται στο ερευνητικό πεδίο του Εργαστηρίου.
  3. 10. Τη δημιουργία μεταπτυχιακού σεμιναρίου Λειτουργικής με την επωνυμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ και σκοπό τη διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που συνάδουν με το ερευνητικό πεδίο του Εργαστηρίου και ανταποκρίνονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
  4. 11. Την επιστημονική συνεργασία με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και με αναγνωρισμένους ομολογιακούς θεσμούς, όπως επίσης τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, ιερές μητροπόλεις, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις για θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου.

  Οι τομείς στους οποίους  δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian Worship and Culture) «ChrWorCul»  είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

  • Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεολογία της Χριστιανικής Λατρείας
  • Λειτουργικοί τύποι Ανατολής και Δύσης
  • Λειτουργική ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας
  • Η παράδοση του Χριστιανικού Εορτολογίου και Ευχολογίου
  • Έρευνα, μελέτη και έκδοση των λειτουργικών πηγών
  • Λειτουργική Υμνογραφία
  • Βυζαντινή μουσική επιστήμη και ψαλτική τέχνη