ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διευθυντής: Ευθύμιος Νταρακάς

ΦΕΚ Ίδρυσης: Π.Δ. 306, ΦΕΚ 269, Τεύχος Α, 11/11/02

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310995719 - Email: darakas@civil.auth.gr

 • To Εργαστήριο Τεχνικής & Σχεδιασμού Περιβάλλοντος συμμετέχει στην ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία του Τ.Υ.Τ.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» σε θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση και την επεξεργασία του νερού, των λυμάτων και των στερεών αποβλήτων. Επίσης, με τον εργαστηριακό εξοπλισμό του υποστηρίζει την εκπόνηση πειραματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (ή τμημάτων διπλωματικών εργασιών), διδακτορικών διατριβών, καθώς και χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

  Αναλυτικότερα, το Εργαστήριο Τεχνικής & Σχεδιασμού Περιβάλλοντος δραστηριοποιείται κυρίως στον έλεγχο και τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων (αστικά λύματα, βιομηχανικά, στερεά, επικίνδυνα, τοξικά απόβλητα), στη χωροθέτηση και μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, καθώς και στον έλεγχο ποιότητας των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών, των υπόγειων νερών, του θαλασσίου και παράκτιου περιβάλλοντος. Η μελέτη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η προσομοίωση της ρύπανσης υδατικών πόρων, η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας, η οικοτοξικολογία, η αέρια ρύπανση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση συμπληρώνουν το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου.

  Το Εργαστήριο διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 από την εταιρεία DQS Hellas, μέλος του διεθνούς δικτύου πιστοποίησης IQNet στο πεδίο: "Ποιοτικός έλεγχος νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων" (Αριθμός πιστοποιητικού: DE-506944 QM08)

 • Πάγιος εξοπλισμός εργαστηρίου υγειονομικής τεχνολογίας

  Εργαστηριακοί πάγκοι - Απαγωγός

  Αναλυτικές συσκευές (Αποστακτική συσκευή, pH-μετρα, Μαγνητικοί αναδευτήρες, Τάρακτρο, Αγωγιμόμετρα, Οξυγονόμετρα, Συσκευές μέτρησης BOD, Διατάξεις μέτρησης COD, Φασματοφωτόμετρα, Μικροσκόπια, Αναλυτής τοξικότητας, Αναλυτής Ολικού Οργανικού Άνθρακα, Αυτόκαυστο, Επωαστικοί κλίβανοι, Κλίβανοι αποστείρωσης, Φυγόκεντρος, Υδατόλουτρο, Αμμόλουτρο, Πυραντήριο κ.λ.π.)

  TOC Analyzer

  Microscope

  Microtox analyzer

 • Το Εργαστήριο Τεχνικής & Σχεδιασμού Περιβάλλοντος μπορεί να παράσχει υπηρεσίες προς τρίτους σε θέματα που άπτονται της προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπως:

  • Χημικές αναλύσεις νερού
  • Χημικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων
  • Χημικές αναλύσεις στερεών αποβλήτων
  • Χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2003/33/EC
  • Εκπόνηση σχεδίων δειγματοληψίας στερεών αποβλήτων
  • Ποιοτική ανάλυση απορριμμάτων
  • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Παρακολούθηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
  • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση χλωρίωσης δικτύων ύδρευσης
  • Οικοτοξικολογικές αναλύσεις / Προσδιορισμός της τοξικότητας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και χημικών ουσιών με τη χρήση οργανισμών - δεικτών
  • Περιβαλλοντικές μελέτες
  • Τεχνικές μελέτες αποτίμησης της ποιότητας νερών, αποβλήτων, ουσιών, κλπ.
  • Εκτίμηση περιβαλλοντικής επικινδυνότητας/επικινδυνότητας σε άνθρωπο σύμφωνα με την 1907/2006/ΕΚ
  • Υπολογιστική προσομοίωση της ρύπανσης υδατικών πόρων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ευθύμιος Νταρακάς

ΔΕΠ

Αθανάσιος Κούγκολος

ΔΕΠ

Αντιγόνη Ζαφειράκου

ΔΕΠ

Μαρία Πεταλά

ΕΔΙΠ

Βασίλειος Τσιρίδης

ΕΔΙΠ

Δομνίκη Ιωαννίδου

ΕΔΙΠ

Αναστασία Μπέλου - Στούπα

ΕΔΙΠ

Σαμίρ Μπαγιούκ

ΕΕΠ