ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Νομική - Τμήμα: Νομικής

Τομέας: ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διευθυντής: Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 996551-6980923923 Mάγια Παπαϊωάννου - Email: anti-corruption@law.auth.gr

 • Το εργαστήριο:

  • αποτελεί σταθερή δομή εστιασμένης και διακλαδικής ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας σε σύγχρονα νομικά ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια, τη διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα
  • εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες του στηριζόμενο στη στενή συνεργασία μελών ΔΕΠ και νέων ερευνητών από το χώρο των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών, του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και του δικαίου της πληροφορικής
  • προωθεί εντατικά τη διασύνδεση με κρατικούς φορείς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, επιδιώκοντας την ανάδειξη αποτελεσματικών λύσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.
  • Τα ερευνητικά αντικείμενα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
   1. Δημόσιο δίκαιο :
   • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
   • Οργάνωση του κράτους
   • Διαφάνεια στη διοίκηση (συμβάσεις, σχέσεις κράτους πολίτη κλπ)
   • Οργάνωση δημόσιας διοίκησης :
   • παραχωρήσεις δημόσιας υπηρεσίας αποτελεσματικότητα μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας
   • πειθαρχικός έλεγχος αιρετών οργάνων ΟΤΑ
   • καθεστώς πρόσληψης στο Δημόσιο και διορισμοί
   • διοίκηση με στόχους και έλεγχος αποδοτικότητας
   • αξιοκρατία και αξιολόγηση, σύγκρουση συμφερόντων και ασυμβίβαστα
   • χάρτες υποχρεώσεων και κώδικες δεοντολογίας
   • έλεγχος περιουσιακής κατάστασης
   • διαχείριση δημόσιου χρήματος
   • κινητικότητα Υπαλλήλων
   • Αποτελεσματική προστασία και τρόποι αξιοποίησης της περιουσίας του κράτους
   1. Διεθνές ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο :
   • Συγκριτική ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών διασφάλισης της διαφάνειας στα συστήματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
   • (public procurement)
   1. Ιδιωτικό δίκαιο :
   • Απιστία
   • Διαφθορά
   • κατάχρηση της εξουσίας εκπροσώπησης εταιριών
   1. Δίκαιο και πληροφορική :
   • Προστασία προσωπικών δεδομένων
   • Ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
   1. Ποινικό δίκαιο
   • Οριοθέτηση της ποινικής έννοιας του υπαλλήλου
   • Φορολογικά αδικήματα (φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, χρέη στο δημόσιο)
   • Περιουσιακά αδικήματα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
   • Προσβολές των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
   • Εγκλήματα διαφθοράς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
   1. Φορολογικό δίκαιο :
   • Φορολογία επιχειρήσεων
   • Φορολογικές κρατικές ενισχύσεις
   • Ευρωπαϊκό και διεθνές φορολογικό δίκαιο
   • Φορολογική συνείδηση και φορολογική συμμόρφωση
   • Φορολογική διαφάνεια
   • Δημοσιονομική διαφάνεια
   • Δημοσιονομικός έλεγχος
   • Κρατικός προϋπολογισμός
   • Προϋπολογισμός των ΟΤΑ
   • Οικονομικά των ΟΤΑ
 • Το εργαστήριο στεγάζεται σε αυτόνομο χώρο, στο κτίριο της Νομικής Σχολής, και διαθέτει δικό του εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του.

 • Αποστολή του Εργαστηρίου αποτελούν μεταξύ άλλων:

  1. Η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε θέματα διαφάνειας, διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, υπό το φως διακλαδικής προσέγγισης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του.
  2. Η επιμόρφωση ειδικευμένων επιστημόνων στην αποτελεσματική και δικαιοκρατική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, και στην εγκαθίδρυση και στήριξη της διαφάνειας υπό το φως της διακλαδικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου.
  3. Η πρακτική άσκηση νομικών, καθώς άλλων επιστημόνων που έχουν ενδιαφέρον για αντικείμενα και δράσεις του Εργαστηρίου.
  4. Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά και κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής και Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον οι στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  5. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
  6. Η δημοσίευση ερευνών, η έκδοση σειράς μελετών του εργαστηρίου .
  7. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984).
  8. Η εκπόνηση μελετών και η παροχή γνωμοδοτήσεων .
  9. Ο σχεδιασμός νομοθετικών προτάσεων για δημόσιες, δικαστικές αρχές και φορείς σε θέματα που άπτονται του γνωστικού του αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με βάση συμβάσεις που συνάπτονται με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.
  10. Η εν γένει ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος και τη στήριξη της διαφάνειας μετά από σύναψη συμβάσεων με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.
  11. Η ενημέρωση του κοινού, και ιδίως των επιμέρους βαθμίδων της εκπαίδευσης, των δημοσίων φορέων, των διάφορων επιμελητηρίων, των τραπεζών κ.λπ. για τα οφέλη της διαφάνειας στη δράση τους καθώς και για την αποτελεσματική και δικαιοκρατική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

ΔΕΠ

Λάμπρος Μαργαρίτης

ΔΕΠ

Γεώργιος Δέλλιος

ΔΕΠ

Αναστάσιος Βαλτούδης

ΔΕΠ

Ιφιγένεια Καμτσίδου

ΔΕΠ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης

ΔΕΠ

Θεόδωρος Παπακυριάκου

ΔΕΠ

Αθανάσιος Ζαχαριάδης

ΔΕΠ

Ρήγας Γιαβαννόπουλος

ΔΕΠ

Αικατερίνη Σαββαΐδου

ΔΕΠ

Γεώργιος Ψαρουδάκης

ΔΕΠ

Δημοσθένης Λέντζης

ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας

ΔΕΠ

Απόστολος Τασίκας

ΔΕΠ