Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Τομέας: Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας

Διευθυντής: Θ. Καραπάντσιος, Καθηγητής

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3277/12-10-2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ++30-2310-997772 - Email: karapant@chem.auth.gr

 • Γενική Χημική Τεχνολογία

  • Φαινόμενα Μεταφοράς (ορμής, θερμότητας και μάζας)
  • Φυσικές Διεργασίες
  • Χημικές Διεργασίες
  • Καταλυτικές Διεργασίες
  • Βιο-διεργασίες
  • Bελτιστοποίηση διεργασιών (και υπολογιστική προσομοίωση)
  • Τεχνολογία Παραγωγής Χημικών Υλών και Προϊόντων
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Διαχωρισμών
  • Περιβαλλοντική Τεχνολογία
  • Παρασκευή, Μελέτη – Χαρακτηρισμός και Τεχνολογία – Εφαρμογές Υλικών (Ανόργανων ή Βιο-υλικών)
  • Διάβρωση και Προστασία Υλικών
  • Νανοτεχνολογία και Νανοϋλικά
  • Τεχνολογία Ενεργειακών Υλών και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Ανάπτυξη ιατρικών διαγνωστικών οργάνων ελέγχου κυκλοφορίας αίματος στο ανθρώπινο σώμα
  • Διαβροχή στερεών υλικών (βαφές, επιστρώματα, επικαλύψεις, βιουμένια)
  • Έλεγχος σταθερότητας και ρεολογία γαλακτωμάτων και αφρών (τρόφιμα, καλλυντικά, απορρυπαντικά)

  Ανόργανη Χημική Τεχνολογία

  • Τεχνολογία παραγωγής Ανόργανων υλών και προϊόντων της «βαριάς» Ανόργανης Χημικής Βιομηχανίας (π.χ. τσιμέντο, λιπάσματα, κεραμικά κ.τ.λ.) και μελέτη των κυριοτέρων ιδιοτήτων τους.

  Περιβαλλοντική Τεχνολογία

  • Κατεργασία νερού και/ή υγρών αποβλήτων με την εφαρμογή φυσικοχημικών και/ή βιολογικών μεθόδων και με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την απομάκρυνση των ρύπων και την επαναχρησιμοποίηση του καθαρισμένου νερού
  • Κατεργασία τοξικών βιομηχανικών στερών αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση, αδρανοποίηση και σταθεροποίησή τους
 • Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ κατέχει πολύχρονη, αξιόλογη και αναγνωρισμένη εμπειρία σε θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς επίσης παρασκευής, χαρακτηρισμού και εφαρμογής υλικών με ιδιαίτερες ιδιότητες για συγκεκριμένη χρήση. Διαθέτει:

  • Aτομική απορρόφηση με φλόγα
  • Φούρνο γραφίτη και χρήση αυτόματων αναλυτών ροής FIAΙ
  • Ιοντικό χρωματογράφο
  • Συσκευή μέτρησης BOD
  • Φασματοφωτόμετρο έτοιμων φιαλιδίων
  • Συσκευή μέτρησης επιφανειακού φορτίου
  • Οζονιστήρα
  • Θερμοστατικό θάλαμο
  • Ποροσίμετρο N2 (BET, BJH, DFT)
  • Καταλυτικούς αντιδραστήρες συνεχούς ροής εργαστηριακής και ημιπιλοτικής κλίμακας
  • Υψηλής πίεσης υγρή χρωματοφραφία HPLC-UFLC) Shimadzu Prominence με ανιχνευτές διάθλασης (RID) και ορατής-υπεριώδους φασματοσκοπίας (PDA)
  • Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (batch reactors) υψηλής πίεσης
  • Ρεόμετρο, Physica MCR301 (Anton Paar Gmbh)
  • Ιξωδόμετρο/Ρεόμετρο σταθερού ρυθμού, DV III Ultra (Brookfield Engineering Laboratories)
  • Ηλεκτρική τομογραφία αντίστασης 4 επιπέδων (P2000, ITS)
  • Τασίμετρο (μέθοδος με πλακίδιο και δακτύλιο), TE 1/TE 2 (Lauda Gmbh)
  • Τασίμετρο (τεχνική βάρους/όγκου σταγόνας), TVT 1 (Lauda Gmbh)
  • Αναλυτή πίεσης φυσαλίδας, BPA-1S (Sinterface Technologies)
  • Τασίμετρο (τεχνική της κρεμάμενης σταγόνας), PAT-1 (Sinterface Technologies) με ειδικά εξαρτήματα για μέτρηση γωνίας επαφής (CA-1) και τριχοειδούς πίεσης  (DPA-1)
  • Αισθητήριο οπτικής μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου σε υψηλές πιέσεις, ProODO (YSI)
  • Συσκευή μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας (Cussons Technology Ltd.)
  • Αναλυτή θερμικών ιδιοτήτων, KD2 Pro (DECAGON)
  • Φασματομετρητής ακουστικής απόκρισης με φυσαλίδες, (Dynaflow Inc.)
  • Στοιχειακό Αναλυτή, FLASH SMART (Thermo Scientific)
  • Κάμερες υψηλής ταχύτητας (έως 750000fps), κάμερες υψηλής ευκρίνειας (έως 24MP), κάμερα υπερύθρων (640 x 480 IR resolution, P660 FLIR)
  • Λογισμικό υπολογιστικής ρευστομηχανικής (2 άδειες FLUENT 6.2.16)
  • Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (Perkin-Elmer DSC-6)
  • Ζυγό 4 δεκαδικών ψηφίων
  • Φούρνο έως 1200oC
  • Φυγόκεντρο
  • Λουτρό υπερήχων
  • Αντλίες μεταφοράς υγρών με μεγάλο εύρος παροχών και πιέσεων
  • Διατάξεις πολυμερικών και κεραμικών μεμβρανών σε μεγάλο εύρος και μέγεθος πόρων και επιφάνειας
  • Ακόμα, διαθέτει φορητά όργανα μέτρησης pH, οξυγονόμετρα και διάφορα εργαστηριακά μικροόργανα, όπως μαγνητικούς αναδευτήρες, θερμαντικούς μανδύες κ.α.
  • Αναλύσεις φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών, οικοτοξικολογικών παραμέτρων, περιβαλλοντικών δειγμάτων, νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων
  • Στοιχειακή ανάλυση (C, Η2, N, S, O2,) εδαφών και ιζημάτων
  • Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση αποβλήτων με πρότυπες δοκιμές έκπλυσης (EN, TCLP, CEN/TS, NEN)
  • Εφαρμογή προηγμένων βιολογικών και φυσικοχημικών τεχνολογιών επεξεργασίας νερού και αποβλήτων
  • Διαχείριση αποβλήτων στα πλαίσια την πράσινης χημείας, της κυκλικής οικονομίας και της χρηστής διαχείρισης
  • Σχεδιασμός, σύνθεση και χαρακτηρισμός νανο-υλικών ως καταλύτες και ροφητικά υλικά
  • Ολοκληρωμένες διεργασίες μετατροπής βιομάζας προς καύσιμα και χημικά
  • Μετρήσεις ιδιότητων ανόργανων υλικών (πορώδες, δομή, μορφολογία, οξύτητα, κ.α.)
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και οικονομοτεχνικών μελετών για διεργασίες βιοδιυλιστηρίου
  • Μέτρηση επιφανειακών/διεπιφανειακών και ρεολογικών ιδιοτητων γαλακτωμάτων και αφρών (τρόφιμα, καλλυντικά, απορρυπαντικά)
  • Προσδιορισμός θερμικών ιδιοτήτων υλικών

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Γιώργος Γάλλιος

ΔΕΠ

Ελένη Δεληγιάννη

ΔΕΠ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

ΔΕΠ

Θοδωρής Καραπάντσιος

ΔΕΠ

Γιάννης Κατσογιάννης

ΔΕΠ

Μαργαρίτης Κώστογλου

ΔΕΠ

Νίκος Λαζαρίδης

ΔΕΠ

Παναγιώτης Σπαθής

ΔΕΠ

Κώστας Τριανταφυλλίδης

ΔΕΠ

Φρόσω Πελέκα

ΕΔΙΠ

Χαρά Προχάσκα

ΕΔΙΠ

Απόστολος Φωτόπουλος

ΕΔΙΠ