Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Τομέας: Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας

Διευθυντής: Δημήτρης Σ. Αχιλιάς, Καθηγητής

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3277/12-10-2016 τ. Β

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310997822 - Email: axilias@chem.auth.gr

 • Χημεία Πολυμερών:

  • Σύνθεση και χαρακτηρισμός (θερμικές, φυσικοχημικές, μηχανικές ιδιότητες) διαφόρων πολυμερών (πολυεστέρων, ακρυλικών, κλπ) και συμπολυμερών.
  • Κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού.
  • Ανάπτυξη πολυμερών με χρήση βιοπροερχόμενων (biobased) μονομερών.
  • Μηχανική αντιδράσεων πολυμερισμού (ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων προσομοίωσης αντιδράσεων πολυμερισμού).

  Σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά

  • Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων σύνθετων και νανοσύθετων υλικών με διάφορες πολυμερικές μήτρες.
  • Σύνθετα οδοντιατρικά υλικά πολυμερικής μήτρας.
  • Επιφανειακή τροποποίηση νανοσωματιδίων, μελέτη διεπιφάνειας προσθέτων και πολυμερικής μήτρας.

  Τεχνολογία πολυμερών:

  • Χημική και θερμοχημική ανακύκλωση πολυμερών.
  • Χρήση πολυμερών για απομάκρυνση επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, φάρμακα, χρωστικές, κλπ.) από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, κ.ά.
  • Εφαρμογή νέων βιοσυμβατών πολυμερών στη μηχανική των ιστών (ανάπλαση δέρματος και οστών) και στην φαρμακευτική τεχνολογία.
  • Νανοενθυλάκωση και μικροενθυλάκωση φαρμάκων σε πολυμερικές μήτρες χρησιμοποιώντας βιοσυμβατά πολυμερή για στοχευμένη απελευθέρωση φαρμάκων.

  Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων

  • Βαφές φυσικών και συνθετικών πολυμερικων ινών
  • Συμβατική και ψηφιακή  εκτύπωση φυσικών και συνθετικών υφασμάτων
  • Μελέτη φυσικών χρωστικών και εφαρμογές στη βαφή των ινών
  • Παρασκευή καλλυντικών γαλακτωμάτων με ενεργά συστατικά και φυσικές χρωστικές
 • Το εργαστήριο διαθέτει αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή όσον αφορά τη μέτρηση ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών, καθώς και τη βαφική, συγκεκριμένα:

  • Δύο (2) διαφορικά θερμιδόμετρα σάρωσης, DSC,
  • θερμοσταθμικό αναλυτή, TGA,
  • πυρολύτη με αέριο χρωματογράφo, Py-GC/MS,
  • χρωματογραφία διέλευσης μέσω πηκτής, GPC,
  • φασματοφωτόμετρο FTIR,
  • φασματοφωτόμετρο UV-Vis,
  • υγρή χρωματογραφία, HPLC,
  • δυναμομηχανικό αναλυτή, DMA,
  • όργανο μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων, Instron,
  • περιθλασίμετρο ακτίνων Χ, ΧRD,
  • συσκευές αντιδράσεων πολυμερισμού (αντιδραστήρες),
  • όργανα μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερών,
  • συσκευές βαφικής σε ατμοσφαιρική και υψηλή πίεση,
  • αντιδραστήρα μικροκυμάτων,
  • συσκευή φωτοπολυμερισμού,
  • όργανα μέτρησης φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών (ιξωδόμετρα, πεχάμετρα, μετρητή πυκνότητας, κλπ),
  • ζυγούς ακριβείας, 4 και 5 δεκαδικών ψηφίων,
  • όργανα μέτρησης χαρακτηριστικών του χρώματος,
  • πυριατήρια και φούρνο,
  • φυγόκεντρο,
  • λουτρό υπερήχων,
  • πιλοτική συσκευή αντίθετης όσμωσης-υπερδιήθησης,
  • συσκευή μέτρηση επιφανειακής τάσης,
  • συσκευή επιταχυνόμενης φωτογήρανσης,
  • όργανο μέτρησης χρώματος με ανάκλαση και διαπερατότητα,
  • συσκευές μέτρησης αντοχών στο πλύσιμο, τριβών, ιδρώτα κλπ.
 • Μετρήσεις φυσικοχημικών, θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών (όπως θερμοκρασία τήξης, κρυστάλλωσης, υαλώδους μετάβασης, ενθαλπία τήξης και κρυστάλλωσης, αντοχή στον εφελκυσμό, μέτρο ελαστικότητας, κλπ).

  Μέτρηση θερμικής αντοχής πολυμερών και σύνθετων υλικών σε αδρανή και οξειδωτική ατμόσφαιρα, καθώς και ταυτοποίηση των προϊόντων θερμικής διάσπασης.

  Μέτρηση μέσων μοριακών βαρών πολυμερών και ολόκληρης της Κατανομής Μοριακών Βαρών.

  Μετρήσεις σταθερότητας χρώματος σε συνθήκες επιταχυνόμενης φωτογήρανσης.

  Μετρήσεις αντοχών χρωματισμένων επιφανειών σύμφωνα με ISO πρότυπα.

  Δημιουργεία υπερκάθαρων χρωμάτων.

  Παρασκευή καλλυντικών γαλακτωμάτων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Δημήτριος Αχιλιάς

ΔΕΠ

Δημήτριος Μπικιάρης

ΔΕΠ

Νικόλαος Νικολαΐδης

ΔΕΠ

Σμαρώ Λυκίδου

ΕΔΙΠ