Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, (Ε.Υ.Κ.Π.Ι.Ι.Σ.) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Επιστημών Υγείας - Τμήμα: Ιατρικής

Τομέας: Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής

Διευθυντής: Θεόδωρος Δαρδαβέσης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1942