Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας (PALCOD Laboratory) Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Φιλολογίας

Διευθυντής: ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1621/8.6.2016

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-997036 - Email: kotzabas@lit.auth.gr

  1. Μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  2. Θερινά Σεμινάρια για την εκπαίδευση ειδικευμένων πτυχιούχων στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου (Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία)
  3. Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων
  4. Μελέτη και έρευνα στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα και δημιουργία συναφών ερευνητικών υποδομών με τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση δεδομένων
  5. Συνεργασία με  ιδρύματα και βιβλιοθήκες της ημεδαπής και της αλλοδαπής με παρόμοιους στόχους.
 • Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή (ReaderPrinter/Scanner) του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών και τη συλλογή ψηφιοποιημένων χειρογράφων που διαθέτει.

  1. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς»
  2. Ερευνητική συνεργασία με μεταδιδακτορικούς υποτρόφους και νέους εξειδικευμένους επιστήμονες

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Ιωάννης Βάσσης

ΔΕΠ

Σοφία Κοτζάμπαση

ΔΕΠ

Ηλίας Ταξίδης

ΔΕΠ