Εργαστήριο Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας

Εργαστήριο Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Βιολογίας

Τομέας: Ζωολογίας

Διευθυντής: Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 105/τ.Β ́/23-1-2018

  • Ταξινόμηση, οικολογία, συμπεριφορά και εξέλιξη των ζωικών θαλάσσιων και χερσαίων οργανισμών
  • Μορφολογία, βιομετρία, ιστολογία και λειτουργία ζωικών οργανισμών
  • Δυναμική πληθυσμών, δομή και λειτουργία βιοκοινοτήτων, κύκλοι ζωής και ρυθμοί ανάπτυξης ζωικών οργανισμών
  • Βιοπαρακολούθηση - βιοποικιλότητα θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων
  • Εδαφική βιολογία και βιοτικές αλληλεπιδράσεις ζωικών οργανισμών, συσσώρευση βαρέων μετάλλων
  • Στερεοσκόπια και μικροσκόπια ερευνητικά
  • Εργαστήριο ιστολογίας
  • Εξοπλισμός έρευνας πεδίου στο χερσαίο οικοσύστημα (κιάλια, τηλεσκόπιο, φωτοπαγίδες, GPS, κάμερες, παγίδες για μικρά και μεγάλα ζώα)
  • Εξοπλισμός έρευνας πεδίου στο υδάτινο οικοσύστημα (καταδυτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για καταγραφές αβιοτικών παραμέτρων)
  • Εξοπλισμός υπολογιστών με κατάλληλα προγράμματα στατιστικών αναλύσεων, αναλύσεων εικόνας και εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών
  • Μουσείο με συντηρημένα δείγματα ζωικών οργανισμών για ταξινομικές, ανατομικές και μορφομετρικές μελέτες
  • Αρχείο βιβλιογραφικών δεδομένων απαραίτητων για μελέτες ταξινόμησης
  • Μελέτες βιοπαρακολούθησης υδάτινων οικοσυστημάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής στη βάση των οδηγιών της ΕΕ (2000/60ΕΚ 2008/56/ΕΚ)
  • Μελέτες βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποκατάστασης και βιώσιμης διαχείρισης θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων
  • Πρότυπα ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού
  • Σαλιγκαροτροφία και βιοπαρακολούθηση των οστρακοκαλλιεργειών στο επίπεδο της βιολογίας, φυσιολογίας και γενετικής των εδώδιμων ασπόνδυλων οργανισμών
  • Εφαρμογές βιοδεικτών στην αξιολόγηση της εδαφικής κατάστασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων.