Εργαστήριο Εκμάθησης, Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας στη Σχολική Πράξη Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τομέας: Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Διευθυντής: Μαρίνα Ματθαουδάκη

ΦΕΚ Ίδρυσης: 1771/17-06-2016

  • Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το «Εργαστήριο Εκμάθησης Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας στη Σχολική Πράξη (Instructed Foreign Language Learning, Teaching and Assessment)» είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

    1) η Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και συγκεκριμένα οι ψυχογλωσσολογικές και γνωστικές διαστάσεις της εκμάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης της ξένης γλώσσας

    (2) η Διδακτική της Γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων μεθόδων και προσεγγίσεων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης

    (3) η Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων (Corpus Linguistics) με στόχο τη δημιουργία βάσεων δεδομένων: (α) διδακτικών εγχειριδίων και (β) κειμένων μαθητών (Σώματα Κειμένων Μαθητών - Learner Corpora) Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης (δ) ο σχεδιασμός και δημιουργία διδακτικού και εξεταστικού υλικού στην αγγλική γλώσσα με βάση (i) τη γνωστική, (ii) τη γλωσσική εξέλιξη των παιδιών στην προσχολική και σχολική ηλικία και (iii) τα ευρήματα έρευνας της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Μαρίνα Ματθαιουδάκη

ΔΕΠ