Εργαστήριο Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα:

Διευθυντής: Μιχάλης Χρυσανθόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ B 610/2016

  • Αποστολή του Εργαστηρίου Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (ComLit Lab) είναι:
    α. Η κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και άλλων Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο αντικείμενο της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.
    β. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
    γ. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους και συναφείς στόχους.
    δ. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, μαθημάτων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.