Εργαστήριο Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διευθυντής: Βασίλης Κ. Γούναρης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3309/14.10.2016

 • Η αποστολή του «Εργαστηρίου Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας (ΕΒΕΙ)» είναι η εξής:
  • Η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή γνώσης στις επιστημονικές κατευθύνσεις του «Εργαστηρίου Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας (ΕΒΕΙ)»,
  όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
  • Η προώθηση και υποστήριξη διαχρονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων των επιστημονικών κατευθύνσεων του «Εργαστηρίου Βοηθητικών Επιστημών της
  Ιστορίας (ΕΒΕΙ)».
  • Η σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης καθώς και η συνολική υποστήριξη των προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
  Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
  • Η εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του «Εργαστηρίου Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας (ΕΒΕΙ)». Η εξοικείωση των φοιτητών με τα προβλήματα, τις τεχνικές και την τεχνολογία της τεκμηρίωσης στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν οι σπουδές της Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
  • Η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και της επιστημονικής ενημέρωσης καθώς και για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και άλλων
  αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων της αλλοδαπής.
  • Η ταξινόμηση και επιστημονική αξιοποίηση πρωτογενούς υλικού που εμπίπτει στις επιστημονικές κατευθύνσεις του «Εργαστηρίου Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας (ΕΒΕΙ)».
  • Η πρακτική άσκηση των φοιτητών.
  • Η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
  Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το εργαστήριο αφορούν κυρίως στις κατευθύνσεις: Ιστοριογραφικές σχολές, τάσεις και ρεύματα, Επιγραφική και
  Παλαιογραφία (για την εκπαίδευση ιστορικών), Σιγιλογραφία, Διπλωματική, Διαχείριση Ιστορικών Αρχείων, Κινηματογράφος και Ιστορία, Δημόσια Ιστορία, Ποσοτική Ιστορία, Προφορική Ιστορία, Ψηφιακές Εφαρμογές, Εθνομουσικολογία και Οπτική Ανθρωπολογία