Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας

Τομέας: Γενικής και Ανόργανης Χημείας

Διευθυντής: Καθ. Αικ. Δενδρινού-Σαμαρά

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ: Β.Δ. ίδρυσης 2-10-1939 (ΦΕΚ 422/1939, τ. Α΄)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310.997876 - Email: samkat@chem.auth.gr

 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

  Διδασκαλία μαθημάτων στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Π.Σ. του Τμήματος Χημείας. Διδασκαλία μαθημάτων Χημείας στους φοιτητές διαφόρων τμημάτων (Φυσικής, Γεωλογίας και Φαρμακευτικής) του Α.Π.Θ.

  ΕΡΕΥΝΑ

  Ενώσεις συναρμογής

  Σύνθεση και χαρακτηρισμός με περίθλαση ακτίνων-Χ και άλλες φυσικοχημικές μεθόδους. Μελέτη της αντιμικροβιακής και αντικαρκινικής συμπεριφοράς και της σχέσης δομής–βιοδραστικότητας ενώσεων με βιολογικό ενδιαφέρον. Μελέτη των φωτοφυσικών και μαγνητικών ιδιοτήτων νέων υλικών για εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής (εκπομποί τύπου OLED, φωτοκαταλύτες παραγωγής υδρογόνου, φωτοευαισθητοποιητές για ηλιακές κυψέλες τύπου DSSC, μονομοριακοί μαγνήτες).

  Νανοσωματίδια

  Σύνθεση, χαρακτηρισμός, βιολογική μελέτη (αλληλεπίδραση με DNA, αντιμικροβιακή και αντικαρκινική συμπεριφορά). Μαγνητικά νανοσωματίδια κατάλληλα για βιοϊατρικές εφαρμογές όπως διαγνωστικές τεχνικές (μαγνητική τομογραφία), θεραπεία (υπερθερμία) και μεταφορά φαρμάκων.

  Ραδιοχημεία

  Εφαρμογές ραδιοχημικών και πυρηνικών τεχνικών στην έρευνα υλικών. Περιβαλλοντική ραδιοχημεία. Προσρόφηση ραδιονουκλιδίων από φυσικά και συνθετικά προσροφητικά υλικά. Φασματοσκοπία ακτίνων-γ και -Χ και εφαρμογές τους στην ανάλυση.

  • Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου IR
  • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους ορατού UV-Vis
  • Στοιχειακός αναλυτής (ανάλυση C, H, N)
  • Περιθλασίμετρο ακτίνων X (ανάλυση/επίλυση κρυσταλλικών δομών)
  • Ηλεκτροχημική διάταξη κυκλικής βολταμετρίας
  • Φασματοφωτόμετρο φθορισμού
  • Θερμική ανάλυση
  • Μαγνητικές μετρήσεις σε θερμοκρασία δωματίου
  • Ιξωδόμετρο
  • γ-φασματοσκοπία (ανιχνευτές NaI και Ge)
  • α-φασματοσκοπία
  • XRF (φθορισμός με ακτίνες Χ)
  • Aτομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη, λάμπες (Pb, Fe, Sn, Cd, P)
 • Περίθλαση ακτίνων–Χ σε μονοκρυστάλλους για τη διευκρίνιση της μοριακής και κρυσταλλικής δομής ενώσεων.

  Μέτρηση φυσικής ραδιενέργειας περιβαλλοντικών δειγμάτων με φασματοσκοπία ακτίνων-α και-γ.

  Προσδιορισμός ουρανίου και ραδίου σε περιβαλλοντικά δείγματα με φασματοσκοπία ακτίνων-α

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Περικλής Ακρίβος

ΔΕΠ

Παρασκευάς Ασλανίδης

ΔΕΠ

Αικατερίνη Δενδρινού-Σαμαρά

ΔΕΠ

Φωτεινή Νόλη

ΔΕΠ

Αντώνιος Χατζηδημητρίου

ΔΕΠ

Γεώργιος Ψωμάς

ΔΕΠ

Παναγιώτης Αγγαρίδης

ΔΕΠ

Θεόδωρος Λαζαρίδης

ΔΕΠ

Γεώργιος Γερομιχαλός

Επιστημονικός Συνεργάτης

Χριστίνα Καραπετσά

ΕΤΕΠ