Ε.Δ.Α.Ε.-Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας

Ε.Δ.Α.Ε.-Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τομέας: Αρχαιολογίας

Διευθυντής: Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3588/4-11-2016 τ. Β

 • Το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει ο Τομέας Αρχαιολογίας με βασικές τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:

  • Α. Κατεύθυνση αρχαίου υλικού πολιτισμού και τεχνολογίας
  1. Μελέτη τεχνολογίας και χρήσης αρχαίων τεχνουργημάτων.
  2. Αρχαιομετρική ανάλυση σύστασης και προέλευσης αρχαίων τεχνουργημάτων και συντήρηση.
  • Β. Κατεύθυνση αρχαιολογικής πληροφορικής και μεθοδολογιών αρχαιολογικής έρευνας και διάχυσης
  1. Αρχαιολογικές βάσεις δεδομένων.
  2. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην αρχαιολογική ανάλυση και Συστήματα Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πληροφοριών.
  3. Αρχαιολογικές διασκοπήσεις και φωτογραμμετρία.
  4. Διάχυση αρχαιολογικής πληροφορίας και Δημόσια Αρχαιολογία.
  5. Εκπαιδευτικά αρχαιολογικά προγράμματα και δημιουργία προτύπου εκπαιδευτικού υλικού.
  • Γ. Κατεύθυνση Βιοαρχαιολογίας, αρχαιολογίας του περιβάλλοντος και αρχαιολογίας του τοπίου
  1. Αρχαιοβοτανική, Ζωοαρχαιολογική, Οστεοαρχαιολογική ανάλυση.
  2. Γεωαρχαιολογία.
  3. Ανάλυση πολιτισμικών τοπίων.
 • Το εργαστήριο υποστηρίζεται από την Αρχαιοβοτανική συλλογή του Τομέα Αρχαιολογίας, μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα, που περιλαμβάνει περισσότερα από 800 είδη σπόρων εξημερωμένων και άγριων φυτών από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολία, καταλογογραφημένων κατά FloraEuropaea και Flora of Turkey.

  • η ανάπτυξη βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα / κατευθύνσεις του εργαστηρίου,
  • η υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα με καινοτομία και καλές πρακτικές,
  • η προώθηση της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας της αρχαιολογικής έρευνας,
  • η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα / κατευθύνσεις του εργαστηρίου,
  • η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα / κατευθύνσεις που καλύπτει το εργαστήριο,
  • διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων,
  • πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων,
  • η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων,
  • η ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας,
  • η σύνδεση με την κοινωνία και την εκπαίδευση μέσω καινοτόμων πρακτικών.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη

ΔΕΠ

Ελένη Μανακίδου

ΔΕΠ

Ιωάννα Βασιλειάδου

ΕΔΙΠ

Ευαγγελία Βούλγαρη

ΕΔΙΠ