Γεωδαιτικών μεθόδων και Δορυφορικών Εφαρμογών Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή: Πολυτεχνική - Τμήμα: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τομέας: Γεωγαισίας και Τοπογραφίας

Διευθυντής: Δημήτριος Ρωσσικόπουλος

ΦΕΚ Ίδρυσης: Α.Φ. 1495, Τεύχος Β, 1-11-2005

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 996115 - Email: rossi@topo.auth.gr

  • Το Εργαστήριο Γεωδαιτικής Αστρονομίας, το οποίο ιδρύθηκε με το β. δ. 706 της 24.10.1962/2.11.1962 (Α΄ 176) μετονομάσθηκε με την  Β1/107/1.2.1983 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 73) σε Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών Εφαρμογών και υπάγεται στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας.

    Ερευνητική περιοχή του Εργαστηρίου αποτελεί ο ευρύτερος χώρος της Γεωμετρικής και Δορυφορικής Γεωδαισίας (συλλογή, ανάλυση και συνόρθωση γεωδαιτικών παρατηρήσεων, σχεδιασμός και ανάλυση γεωδαιτικών δικτύων, προσδιορισμός συντεταγμένων με δορυφορικές μεθόδους και εφαρμογές, γεωδαιτικές απεικονίσεις, συστήματα αναφοράς, παρακολούθηση μικρομετακινήσεων του γήινου φλοιού και μεγάλων τεχνικών έργων με σύγχρονες γεωδαιτικές και δορυφορικές μεθόδους), τόσο σε αναλυτικό, θεωρητικό, υπολογιστικό όσο και σε πειραματικό επίπεδο.

    Από το προσωπικό του εργαστηρίου διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΑΤΜ: Στατιστική και ανάλυση δεδομένων, Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίμησης, Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί, Το δορυφορικό σύστημα GPS, Γεωμετρική Γεωδαισία και δίκτυα, Ειδικά θέματα συνορθώσεων και εφαρμογές, Γεωδαιτικοί έλεγχοι παραμορφώσεων, Εφαρμογές GPS.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο

Μέλος

Σύνδεσμοι

Χριστόφορος Κωτσάκης

ΔΕΠ

Χρήστος Πικριδάς

ΔΕΠ

Δημήτριος Ρωσσικόπουλος

ΔΕΠ

Αριστείδης Φωτίου

ΔΕΠ